Công tác lao động trồng hoa, vệ sinh khuôn viên chuẩn bị cho lễ khánh thành phòng học mới.